Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/vhosts/beukerbtw-advies.nl/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6078
Not-for-profit-organisaties | Beuker BTW-advies
[rev_slider alias="factsheet"]

Juist not-for-profit-organisaties lopen vaak tegen de btw-heffing aan. In veel gevallen verrichten ze namelijk
geheel of grotendeels vrijgestelde of onbelaste prestaties. Dit heeft als gevolg dat er geen btw voldaan hoeft te
worden over de opbrengsten. Anderzijds betekent het echter ook dat de btw die drukt op kosten en investeringen
(de voorbelasting) niet voor aftrek in aanmerking komt. Dit betekent dat de btw bij hen vaak een kostenpost is.
De uitdaging waar not-for-profit-organisaties dan ook voor staan is om deze btw-druk zo laag mogelijk te houden.
Mede gezien de jarenlange ervaring in deze sector, kan Beuker BTW-advies jouw organisatie hierbij optimaal
begeleiden.

Not for profit

Naast onderwijs (zie factsheet 2016-2) en zorg (zie factsheet 2016-3) zijn er nog vele andere vormen van not-forprofit-activiteiten. Te denken valt bijvoorbeeld aan goede doelen, sportverenigingen, stichtingen, kerkelijke organisaties, sociaalculturele instellingen, e.d. Een andere zeer belangrijke groep bestaat uit de overheidsinstellingen, zoals bijvoorbeeld gemeenten en provincies (zie factsheet 2016-5). 

Belast of onbelast?

Not-for-profit-organisaties zijn over de ontvangsten die zien op hun hoofdactiviteiten veelal geen btw verschuldigd. Keerzijde van de medaille is dan dat er ook geen recht op aftrek van voorbelasting bestaat. Doorgaans verricht zo’n organisatie ook nog andere activiteiten (kantine, fondswerving, semi-commerciële activiteiten, e.d.). In bepaalde gevallen geldt ook voor die activiteiten een btwvrijstelling. Het is dus goed om na te gaan welke activiteiten er allemaal worden verricht en hoe deze voor de btw moeten worden gekwalificeerd.

Detachering van personeel 

Voor de btw-heffing geldt in veel gevallen dat detachering (ook wel uitlenen genoemd) van personeel btwbelast is tegen het 21%-tarief.

In bepaalde gevallen, geldt onder bepaalde voorwaarden, een vrijstelling. Hierdoor wordt er 21% btw op van de totaal doorbelaste  loonkosten bespaard. Het is dan ook raadzaam om na te gaan of dit in jouw situatie ook het geval kan zijn.

Beperking aftrek voorbelasting

Een andere uitdaging voor not-forprofit-organisaties op btw-gebied is hoe om te gaan met de beperkte mogelijkheid op aftrek van voorbelasting. Daarbij spelen vragen als: welk deel van de kosten en investeringen kan worden toegerekend aan onbelaste activiteiten  enerzijds en eventuele btw-belaste activiteiten anderzijds. Vervolgens speelt dan de vraag hoe de zogenaamde pro rata aftrek moet worden berekend. Bij grote investeringen, bijvoorbeeld in onroerende zaken, kan het zinvol zijn om een btw-structuur op te zetten.

Subsidies

Not-for-profit-organisaties ontvangen veelal subsidies van met name de overheid. In veel gevallen zijn deze subsidies onbelast. Toch is het goed om bij individuele subsidies uit te zoeken of dit daadwerkelijk het geval is. Tevens is het vervolgens raadzaam om te bezien in hoeverre

de subsidies invloed hebben op de berekening van de pro rata.

Samenwerkingsverbanden

In de not-for-profit-sector zijn veel samenwerkingsverbanden en vinden er de nodige fusies plaats. Ook in dergelijke gevallen speelt de btw vaak een belangrijke rol. Het gaat dan meestal om de onderlinge prestaties zoals de voornoemde detachering. Het is in die situaties goed om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om deze onderlinge prestaties buiten de btw-heffing te houden. Mogelijk kan er bijvoorbeeld een beroep worden gedaan op een beleidsbesluit omtrent detachering. In de meeste gevallen is het nog mooier als er een fiscale eenheid kan worden gevormd met een of meer andere instellingen/ondernemers. In die gevallen is er in het geheel geen btw verschuldigd over de interne prestaties. Als ultimum remedium kan ten slotte per kostenpost nog worden onderzocht in hoeverre het leerstuk kosten van gemene rekening soelaas kan bieden in de betreffende situatie.

Beuker BTW-advies heeft veel kennis en ervaring op het gebied van btw bij not-for-profit-organisaties en helpt je graag als je vragen hebt op dit gebied.

Contact
Beuker BTW-advies

Geert Beuker
06-11 7707 09

geert@beukerbtw-advies.nl
www.beukerbtw-advies.nl

Ontdek meer van Beuker BTW-advies

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder