Het geven van onderwijs is doorgaans een van btw-vrijgestelde activiteit. Dit heeft als gevolg dat er geen btw voldaan hoeft te worden over de opbrengsten. Anderzijds betekent het echter ook dat de btw die drukt op kosten en investeringen (de voorbelasting) niet voor aftrek in aanmerking komt. Dit betekent dat de btw bij onderwijsbedrijven en –instellingen (hierna: onderwijsinstellingen) vaak een kostenpost is. De uitdaging waar onderwijsinstellingen dan ook voor staan is om deze btw-druk zo laag mogelijk te houden. Mede gezien de jarenlange ervaring in de onderwijsbranche, kan Beuker BTW-advies jouw onderwijsinstelling hierbij optimaal begeleiden.

Wat is onderwijs?

Hoofdregel voor elke activiteit van een ondernemer is dat deze btw- belast is. Vrijstellingen worden als uitzondering gezien en de toepassing daarvan moet dan ook worden aangetoond. Van belang is dan ook om eerst te onderzoeken of jouw instelling wel onderwijs verricht en niet (mede) andere activiteiten. En als er sprake is van onderwijs is vervolgens de vraag welk soort onderwijs aan de orde is. Niet elke vorm van onderwijs is namelijk vrijgesteld van btw. Ook kan het gaan om bepaalde beroepsopleidingen waarop een vrijstelling enkel van toepassing is als er sprake is van een zogenaamde CRKBO-registratie.

Is er wel sprake van ondernemerschap?

Volgens de jurisprudentie is een onderwijsinstelling niet in alle gevallen aan te merken als ondernemer voor de btw-heffing. Als er geen sprake is van ondernemerschap dan kan dat bepaalde gevolgen hebben. De‘faciliteit’ van het aangaan van eenfiscale eenheid met andere ondernemers/instellingen, geldt bijvoorbeeld enkel voor ondernemers.

Detachering van personeel

Voor de btw-heffing geldt in veel gevallen dat detachering (ook wel

uitlenen genoemd) van personeel btw-belast is tegen het 21%-tarief. Voor onderwijspersoneel geldt, onder bepaalde voorwaarden, een belangrijke uitzondering. Als aan de betreffende voorwaarden wordt voldaan kan deze detachering vrijgesteld van btw plaatsvinden, waardoor er 21% van de totaal doorbelaste loonkosten wordt bespaard. Het is dan ook raadzaam om na te gaan of dit in jouw situatie ook het geval kan zijn.

Beperking aftrek voorbelasting

Een andere uitdaging voor onderwijsinstellingen op btw-gebied is hoe om te gaan met de beperkte mogelijkheid op aftrek van voorbelasting. Daarbij spelen vragen als: welk deel van de kosten en investeringen kan worden toegerekend aan eventuele btw- belaste activiteiten (kantine, detachering, commerciële activiteiten, e.d.) en hoe wordt de zogenaamde pro rata aftrek berekend?

In geval van grote investeringen, bijvoorbeeld in onroerende zaken, of telkens terugkerende diensten, bijvoorbeeld schoonmaak, kan in overweging worden genomen om een structuur op te zetten om btw te besparen. Afstemming vooraf met de Belastingdienst is in dergelijke

gevallen vaak wel aan te raden. Beuker BTW-advies heeft hier veel ervaring in.

Samenwerkingsverbanden

In de onderwijssector zijn veel samenwerkingsverbanden en vinden er de nodige fusies plaats. Ook in dergelijke gevallen speelt de btw vaak een belangrijke rol. Het gaat dan meestal om de onderlinge prestaties zoals de voornoemde detachering. Het is in die situaties goed om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om deze onderlinge prestaties buiten de btw-heffing te houden. Mogelijk kan er bijvoorbeeld een beroep worden gedaan op een beleidsbesluit omtrent detachering. In de meeste gevallen is het nog mooier als er een fiscale eenheid kan worden gevormd met een of meer andere instellingen/ondernemers. In die gevallen is er in het geheel geen btw verschuldigd over de interne prestaties. Als ultimum remedium kan ten slotte per kostenpost nog worden onderzocht in hoeverre het leerstuk kosten van gemene rekening soelaas kan bieden in de betreffende situatie.

Beuker BTW-advies heeft veel kennis en ervaring op het gebied van btw in de onderwijssector en helpt je graag als je vragen hebt op dit gebied.

Contact
Beuker BTW-advies

Geert Beuker
06-11 7707 09

geert@beukerbtw-advies.nl
www.beukerbtw-advies.nl

Share This