Gezondheidszorg is in de meeste gevallen vrijgesteld van btw-heffing. Dit heeft als gevolg dat er geen btw voldaan hoeft te worden over de opbrengsten. Anderzijds betekent het echter ook dat de btw die drukt op kosten en investeringen (de voorbelasting) niet voor aftrek in aanmerking komt. Dit betekent dat de btw bij zorgverleners- en zorginstellingen (hierna: zorginstellingen) vaak een kostenpost is. De uitdaging waar zorginstellingen dan ook voor staan is om deze btw-druk zo laag mogelijk te houden. Mede gezien de jarenlange ervaring in de zorgbranche, kan Beuker BTW-advies jou als zorgverlener of jouw zorginstelling hierbij optimaal begeleiden.

Wat is zorg

Hoofdregel voor elke activiteit van een ondernemer is dat deze btw-belast is. Vrijstellingen worden als uitzondering gezien en de toepassing daarvan moet dan ook worden aangetoond. Van belang is dan ook om eerst te onderzoeken of jouw instelling wel in alle gevallen zorg verricht en niet (mede) andere activiteiten. Er lopen bijvoorbeeld nog steeds discussies over de vraag of er in een bepaalde situatie sprake is van btw-vrijgestelde medische dienstverlening of van btw- belaste activiteiten, zoals detachering.

Wanneer komt een zorgverlener voor de vrijstelling in aanmerking?Uitgangspunt bij zorgverleners is dat er sprake moet zijn van een BIG- registratie. Maar in sommige gevallen kan de zorgverlener ook op andere manier aantonen dat deze het gewenste kwaliteitsniveau heeft. Inmiddels is hier een beleidsbesluit over verschenen, maar er zijn nog steeds lopende procedures over deze problematiek.

Detachering van personeel

Voor de btw-heffing geldt in veel gevallen dat detachering (ook wel uitlenen genoemd) van personeel btw- belast is tegen het 21%-tarief. Voor zorgpersoneel geldt, onder bepaalde voorwaarden, een belangrijke uitzondering. Als aan de betreffende voorwaarden wordt

voldaan kan deze detachering vrijgesteld van btw plaatsvinden, waardoor er 21% van de totaal doorbelaste loonkosten wordt bespaard. Het is dan ook raadzaam om na te gaan of dit in jouw situatie ook het geval kan zijn.

Beperking aftrek voorbelasting

Een andere uitdaging voor zorginstellingen op btw-gebied is hoe om te gaan met de beperkte mogelijkheid op aftrek van voorbelasting. Daarbij spelen vragen als: welk deel van de kosten en investeringen kan worden toegerekend aan eventuele btw- belaste activiteiten (detachering en andere commerciële en niet-zorg activiteiten) en hoe wordt de zogenaamde pro rata aftrek berekend?

In geval van grote investeringen, bijvoorbeeld in onroerende zaken, of telkens terugkerende diensten, bijvoorbeeld schoonmaak, kan in overweging worden genomen om een structuur op te zetten om btw te besparen. Afstemming vooraf met de Belastingdienst is in dergelijke gevallen vaak wel aan te raden. Beuker BTW- advies heeft hier ruime ervaring in.

Samenwerkingsverbanden

In de zorgsector zijn veel samenwerkingsverbanden en vinden er de nodige fusies plaats. Ook in dergelijke gevallen speelt de btw vaak

een belangrijke rol. Het gaat dan meestal om de onderlinge prestaties zoals de voornoemde detachering. Het is in die situaties goed om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om deze onderlinge prestaties buiten de btw- heffing te houden. Mogelijk kan er bijvoorbeeld een beroep worden gedaan op een beleidsbesluit omtrent detachering.

In de meeste gevallen is het nog mooier als er een fiscale eenheid kan worden gevormd met een of meer andere instellingen/ ondernemers. In die gevallen is er in het geheel geen btw verschuldigd over de interne prestaties. Als ultimum remedium kan ten slotte per kostenpost nog worden onderzocht in hoeverre het leerstuk kosten van gemene rekening soelaas kan bieden in de betreffende situatie.

Beuker BTW-advies heeft veel kennis en ervaring op het gebied van btw in de zorgsector en helpt je graag.

Contact
Beuker BTW-advies

Geert Beuker
06-11 7707 09

geert@beukerbtw-advies.nl
www.beukerbtw-advies.nl

Share This